Martine Vissers over de Werkstroom Anders Financieren
  • Blog

Martine Vissers over de Werkstroom Anders Financieren

Iedere maand interviewen we een HealthKIC teamlid zodat je kennis kunt maken met de mensen achter het Kavelmodel. Deze week is het de beurt aan Martine Vissers van AF Advisors. Zij is werkstroomleider van de werkstroom Anders Financieren. Zij vervult deze rol vanuit HealthKIC partner PGGM. In dit interview geeft zij ook gelijk een update over hoe het er in haar werkstroom voor staat.

Waar ligt jouw drive om mee te werken aan het Kavelmodel?

Iedereen ondervindt zelf als persoon aan den lijve hoe het zorgsysteem in Nederland werkt en we weten ook allemaal dat de zorg overbelast is en op termijn onbetaalbaar wordt. Alleen dat is natuurlijk al een goede motivatie om hieraan mee te werken. Maar ik wil vooral een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van leven door een fundamentele omwenteling in de gezondheidssector teweeg te brengen. In het buitenland zijn er al goede voorbeelden: er is voldoende geld om de opstart van een transitie van focus op zorg naar focus op gezondheid te financieren. In Nederland missen we deze financiering op het organiseren van gezondheid. 

Ik word enthousiast van het ontwikkelen van oplossingen die antwoord geven op bestaande vraagstukken maar nog niet bestaan. Dit is ontstaan toen ik nog op de kunstacademie zat. Ik ontwikkel graag ideeën en daarbij stel ik niet het eindproduct centraal maar ben ik meer gefocust op het proces wat we met elkaar moeten doorlopen om uiteindelijk het doel te bereiken. Deze manier van denken heb ik geleerd op de kunstacademie. Ik kan mij nog herinneren dat ik een keer een presentatie moest geven over een opdracht en ik was aan het vertellen over het eindproduct. Tot de docent mij onderbrak en zei “Martine ik ben helemaal niet geïnteresseerd in het eindproduct. Ik wil weten hoe jij dit idee hebt bedacht, hoe je het hebt ontwikkeld, waar je hulp van anderen hebt ingeroepen en hoe je bent omgegaan met tegenslagen.”. Als ik dan nu terugkijk naar wat ik tot nu toe heb gedaan dan heb ik deze manier van denken en werken duidelijk meegenomen.

Hoe kom je van Kunstacademie naar de financiële wereld?

Voor mij is dat een heel logisch traject geweest. Ik had mijn propedeuse gehaald in fotografie en architectuur. Maar ik merkte dat ik de academie te abstract vond en meer behoefte had het concreet toepassen van mijn talenten. Ik ben toen overgestapt en bouwkunde gaan studeren. Daarbij ben ik ook bedrijfseconomische vakken gaan volgen en daar is mijn interesse voor de financiële sector ontstaan. Via een consultancy kantoor voor woningcorporaties, zorginstellingen en pensioenfondsen ben ik in het vermogensbeheer terecht gekomen. Hier houd ik me bezig met het adviseren van pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerder over alternatieve beleggingen in de reëel economie. Dit zijn investeringen in bijvoorbeeld vastgoed(leningen), private equity, hypotheken, bedrijfs- en consumentenleningen of bijvoorbeeld infrastructuur (lening).

Wat is jouw inhoudelijke rol binnen het HealthKIC team?

Binnen het kavelmodel hebben we vier werkstromen die allen nodig zijn om een verandering in de zorg te weeg te brengen. Dat is financiering, organisatiekracht, de beschikbaarheid van data en communicatie. Binnen het HealthKIC team ben ik verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met financiering. Deze werkzaamheden hebben enerzijds betrekking op ‘het product’ de kavel en anderzijds op het ondersteunen van de deelnemers van de kavels bij het vormgeven van de (financiële) afspraken.

Ten aanzien van ‘het product’ de kavel is mijn rol dat ik de drempel voor financiers zo laag mogelijk probeer te maken. Dat doen we door de governance zo goed mogelijk in te richten en een zo herkenbaar mogelijk financieringsproduct te creëren. Er kan op meerdere manieren een kavel gefinancierd worden maar omdat het verstrekken van een lening een bekend product is voor financiers hebben we deze vorm gekozen. We brengen de risico’s voor financiers in beeld en ontwikkelen op dit moment een model om de lening aan de kavel zo goed mogelijk te prijzen. Di is belangrijk want als de risico’s niet bekend zijn zal de financier een hogere rente rekenen.

Mijn werkzaamheden ten aanzien van het ondersteunen van de deelnemers van het kavel hebben betrekking op adviseren van de partijen in de kavel ten aanzien van het kavelplan. In dit plan wordt vastgelegd wat hun doelstellingen zijn en daaraan gekoppeld hoeveel minder meerkosten ze willen realiseren door het inzetten van gezondsheidsinterventies op het zorg- én sociale domein. De kosten van het inzetten van de gezondsheidsinterventies is de financieringsbehoefte. Ik ondersteun de kavel om dit zo goed mogelijk door te rekenen en de financieringsbehoefte te onderbouwen.

 

Hoe doe je dat? Het in kaart brengen van risico’s van iets wat nog niet eerder op deze manier is gedaan?

Dit is inderdaad nog niet eerder in deze vorm gedaan maar bij banken en andere financiers is dit wel een gebruikelijk benadering. Wat we eigenlijk hebben gedaan is de hele structuur afpellen. In de kavel is de Integrator degene die de lening krijgt en die deze uiteindelijk ook moet terugbetalen. Maar wie is die Integrator? Daar zitten zorgbekostigers (gemeente en zorgverzekeraar) en zorgaanbieders (ziekenhuizen, huisartsen) achter. Wat een financier eigenlijk doet is een kredietbeoordeling maken van die partijen. Dat gaat over de vraag hoe goed die partijen geacht worden de lening terug te kunnen betalen. 

Ook brengen we een aantal risico’s van de structuur in kaart. Denk hierbij aan risico’s op organisatieniveau, misschien gaat het in de samenwerking binnen de kavel niet goed. Of risico’s op het gebied van wetgeving die kan veranderen waardoor het aflossen van de lening door de Integrator niet meer mogelijk is. In feite kijkt de financier door naar echte uitvoerders van het kavelmodel. Waar moet uiteindelijk het geld om de lening te betalen vandaan komen? De risico’s die we onderweg tegenkomen dat zijn de risico’s die geprijsd worden door de financier. Dat prijzen is gebaseerd op ervaring en literatuur. 

Eigenlijk werkt dat een beetje hetzelfde als wanneer je een bank vraagt om jou een hypotheek te verstrekken. Ze kijken hoe hoog je inkomen is, wat voor contract je hebt en eventueel je eigen vermogen. Als dat plaatje er goed uit ziet krijg je een lening. Dat doen we in de kavel eigenlijk ook alleen maken we nu wat tussenstapjes omdat het in onze situatie gaat om een complexe situatie waarin een groot aantal partijen samenwerken en ook de invloed van wetgeving een rol speelt. 

Wat maakt de manier waarop wij de kavels gaan financieren zo uniek?

De integrale benadering is echt iets wat het heel krachtig maakt en ook wat anders is dan wat er tot nu toe is gedaan. Het verstrekken van financiering voor gezondheidsinterventies is ook iets wat heel nieuw is. Daarvoor hebben we wel goed onderzoek gedaan naar internationale voorbeelden. We hebben 15 voorbeelden bekeken en daar hebben we allemaal elementen uitgepakt die interessant konden zijn voor onze situatie om te gebruiken.  

Zo hebben we bijvoorbeeld Blue Cross Blue Shield bestudeerd en een interview gehad met hen. Daar leerden wij dat het voor de partijen die zorg aanbieden ook belangrijk was dat ze beloond werden om mee te doen. Op basis daarvan hebben we een soort verdeelsleutel ontwikkeld waarmee zorgaanbieders beloond worden als ze kwaliteit van zorg en gezondheid leveren aan hun patiënten of cliënten. En dit is dus niet alleen een beloning op basis van een financieel resultaat maar resultaat op basis van meer gezondheid of positieve gezondheidsbeleving door inwoners van de kavel. Dit doen we met behulp van shared savings afspraken waarbij dus de verminderde meerkosten verdeeld worden tussen alle betrokken partijen in de kavel.

Verhoging van kwaliteit van zorg en leven meten we door op een andere manier te monitoren dan we tot nu toe hebben gedaan. We meten wat de beleving is van kwaliteit van zorg en gezondheid bij de patiënten. Dit wordt aangevuld met de gerealiseerde minder meerkosten zodat de zorgverleners inzicht krijgen wat voor positief effect hun aangepaste manier van werken heeft op het maatschappelijke én financiële plaatje. Dat is uiteindelijk wat we met het kavelmodel willen bereiken, het verhogen van de kwaliteit van gezondheid door de zorg op een andere manier organiseren en de zorgkosten minder hoog te laten oplopen. 

Waar staan jullie op dit moment met de werkstroom financiering?

We zijn nu met een aantal dingen bezig. We hebben nu de governance structuur staan met de juiste partijen. Daarnaast werk ik enerzijds mee in de kavel zoals ik eerder omschreef om ondersteuning te bieden om een goed financieel kavelplan te kunnen maken. Daar zijn wij op dit moment ondersteunend aan de Achterhoek en helpen we met het bewust worden van de financiële impact. En anderzijds werk ik aan ‘het product’ de kavel. Daar gaat het om het maken van een product waar investeerders straks in willen stappen. Dit moet een compleet financieringsplan worden wat uiteindelijk ook voor iedere kavel inzetbaar is. Je creëert eigenlijk een systeem waarmee financiers per kavel straks heel snel kunnen doorzien of ze wel of geen financiering willen geven.  

Het denkwerk voor het financieringsplan doen we in het product en de toetsing of het ook werkt in de praktijk gebeurt in de kavel. Dit is een proces van continue itereren. Als iets in de praktijk niet blijkt te werken kunnen we dat weer meenemen en aanpassen in het product. Op dit moment is het product voor 70% af en in dit kwartaal werken we toe naar 90%. Tegelijkertijd zitten we in de kavel Achterhoek nu in de acceleratiefase en werken we aan het kavelplan. Aan het einde van de acceleratiefase zal ook ons product grotendeels af moeten zijn.

Wat zijn voor jou persoonlijk de belangrijkste learnings tot nu toe?

De vermogenssector waar ik vandaan kom en de zorgsector liggen mijlen ver van elkaar vandaan. Daar bedoel ik niet mee dat de een beter is dan de ander maar de systematiek van werken en denken is gewoon anders. Maar het respect wat we onderling in het HealthKIC team hebben voor elkaars expertise en ook het geduld wat er nodig is om elkaar dingen te laten begrijpen die voor jou zelf heel eigen zijn, dat heeft ons echt gebracht tot waar we nu zijn. 

Ik kan me onze eerste deep dive sessie over de Governance nog goed herinneren. Ik had een plaatje getekend over hoe ik dat voor mij zag en iedereen in het team was blij dat iemand dat op papier had gezet. Zo konden we opeens inhoudelijke discussies gaan voeren over posities en relaties. En voor mij was dat heel normaal want in mijn werk begin ik altijd met zo’n plaatje. Dan merk je toch dat het waardevol is om die verschillende expertises in een team te hebben. Ook een belangrijk aspect bij de ontwikkeling van het kavelmodel, wat soms in ‘de blauwe wereld’ misschien wat wordt onderschat, is het intermenselijke contact. Daar is Leonie heel goed in, echt contact maken en voelen hoe de dynamiek in het team is. En ook je netwerk inschakelen en andere erbij betrekken of om hulp vragen als dat nodig is. Dat is het doorzettingsvermogen van Carl waarin hij continue bezig is om deze verbindingen te leggen en gesprekken aan te gaan met partijen die ons verder kunnen helpen. Zo heeft iedereen in het team echt zijn eigen rol en de kracht zit erin dat we vanuit respect voor elkaars expertise samenwerken. Samenwerken is voor ons de sleutel en dat is uiteindelijke ook hetgeen wat we willen dat er in de zorg- en welzijnswereld gaat gebeuren. We willen dat zorgverleners en zorgbekostigers niet alleen maar gericht blijven op het stukje waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn. Wij willen een transitie van focus op zorg naar focus op gezondheid én een integrale benadering van zorg.

Wat zijn wat jou betreft de grootste uitdagingen?

Er zijn eigenlijk twee grote uitdagingen die ik zie in mijn werkstroom. De eerste is dat er een bepaalde bereidheid moet zijn bij de zorgbekostigers (gemeente, zorgverzekeraars en zorgkantoren) en zorgaanbieders (ziekenhuizen, GGZ instellingen, huisartsen). Er zullen bijvoorbeeld zorgverleners in het proces moeten opschalen en andere misschien moeten afschalen. Zijn alle partijen bereid om hieraan mee te werken en over het belang van hun eigen organisatie heen te kijken? Dat vind ik wel een spannend punt.

De tweede uitdaging is meer een uitdaging als het gaat om mijn persoonlijke rol. Ben ik voldoende in staat de drempel voor financiers zo laag mogelijk te maken door goed te inzichtelijk te maken wat de risico’s zijn? Is het product straks herkenbaar genoeg en vallen alle financiële puzzelstukjes straks op zijn plek? Dit is voor mij wel een grote uitdaging en we gaan er alles aan doen om dit te realiseren.