Als HealthKIC ontwikkelen we onze aanpak en het kavelmodel continu door én dat doen we ook met onze werkwijze als team. We richten ons op het realiseren van meer gezondheid in de regio en het vertalen van de geleerde lessen naar landelijk (systeem)niveau. HealthKIC zet hiervoor het Kavelmodel in als instrument. Het kavelmodel is een vertaling van de principes van Population health Management waarbij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde populatie voorop staat.  Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid helpt betrokken partijen de beweging te maken van zorg naar gezondheid door een andere benadering waarin een brede kijk op gezondheid, netwerksamenwerking en gezamenlijke belangen centraal staan. Dit is niet eenvoudig omdat het systeem waarin we nu acteren dit niet beloont, deze is sterk gericht op de individuele belangen. Met onze aanpak ondersteunen we regio’s om daar een verandering in te maken en dat doen we door ons te richten op:

 • De inhoudelijke veranderopgaven in een regio en gedeelde betekenis hierover
 • Het verbinden van betrokken ‘gezondheids-stakeholders’ in de regio en de ontwikkeling naar een ecosysteem
 • De governance (entiteit) die het ecosysteem nodig heeft om de veranderopgave (inclusief financiering) te kunnen realiseren en gezamenlijk te sturen op de quadruple aim doelstelling
 • De geïntegreerde data infrastructuur die nodig is om te werken volgens een data-driven aanpak en om voldoende goed te kunnen monitoren of de juiste koers gevolgd wordt.
 • De financiering die nodig is om de beweging van zorg naar gezondheid te maken

Als HealthKIC hebben we de kennis, expertise en instrumenten in huis om de regio’s goed te ondersteunen in het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid. Dit levert kennis op over het proces om hiertoe te komen en de meest passende werkwijzen en vormen. Die kennis is relevant voor zowel betrokkenen als beleidsbepalende organisaties in de gezondheidszorg. Zo werken we dus met elkaar aan het organiseren van gezondheid en het creëren van de juiste randvoorwaarden.

HealthKIC vervult een aantal rollen:   

Transitiepartner in de regio  

HealthKIC helpt als transitiepartner in de regio het veranderproces vorm te geven, waarbij het succes medeafhankelijk is van het commitment en de verbinding van mensen en organisaties in de regio. Het is geen maakbaar proces. We kunnen helpen door in goede dialoog een aanpak te ontwikkelen die passend is bij de inhoudelijke veranderopgave én de randvoorwaarden. We werken vanuit:

 • Dialoog en betekenisgeving over gezondheid en de opgaven
 • Randvoorwaarden die de noodzakelijke verandering mogelijk maken
 • Experimenteer- en oefenruimte vanuit een ontwikkelagenda

Deze aanpak sluit aan bij onze werkwijze vanuit Population Health Management. Dit is geen blauwdruk maar een adaptief geheel; we kunnen het inzetten passend bij de regionale context. Vanuit HealthKIC ondersteunen we in de regio ook met expertise, door het inzetten van een programmamanager die stuurt op het proces én een aantal experts die bijdragen aan de totstandkoming van de randvoorwaarden.  

We werken vanuit HealthKIC met een team dat in de regio helpt de veranderkundige aanpak te ontwikkelen. We doen dit onder meer met een programmamanager en de benodigde expertise op de randvoorwaarden.  

Transitie-expert in de gezondheidszorg  

Als transitie-expert delen we onze kennis en onze ontwikkeling. Dit doen we zodat alle betrokken in het huidige systeem deelgenoot worden en een rol kunnen pakken gezamenlijk te groeien naar een gezondheidssysteem. Dit doen we door te leren, te evalueren en te delen met onze kavels én met regio’s die (nog) geen kavel zijn. We voegen in iedere fase van het proces evidence- en practice based kennis toe om de regio’s optimaal te ondersteunen. Door goed te evalueren kunnen we op systeemniveau teruggeven wat werkt (en wat niet). Tevens kunnen we de systeemspelers, door het inzichtelijk maken van de behoeften in de regio’s, aanzetten tot het faciliteren van de benodigde randvoorwaarden op regionaal niveau. Door het gericht inzetten en delen van onze kennis realiseren we dus een lerend systeem dat de regio’s faciliteert in de beweging naar sturen op gezondheid. 

Om dit te kunnen doen realiseren we bijvoorbeeld samenwerking met belangrijke stakeholders in de vorm van partnership. Daarnaast organiseren we ronde tafels en learning community’s  met relevante experts en richten we een transitie-arena in zodat we voortdurend in gesprek zijn met de meest relevante systeemspelers.  

Snijvlak tussen de regio en het systeem  

Zoals uit bovenstaande blijkt, is er voortdurend vertaling nodig van regio naar systeem en andersom. Het is dit snijvlak dat het meest interessant is omdat hier de samenwerking nodig is om echt te kunnen veranderen. Op dit snijvlak ontstaan de kennis, best practises, betekenissen, tools, middelen en modellen die nodig zijn om daadwerkelijk van en met elkaar te leren. Het is op dit snijvlak waar HealthKIC een belangrijke rol heeft in de vertaling van de praktijk naar kennis en van kennis naar praktijk. Dit maakt dat we de beoogde verandering duurzaam kunnen stimuleren om uiteindelijk onze ambitie te bereiken; een duurzaam gezondere samenleving. 

We werken met een HealthKIC-ontwikkelteam dat de juiste aanpak en instrumenten ontwikkelt en een kennisteam dat continu de grenzen van bestaande kennis opzoekt en nieuwe kennis ontwikkelt. Zo komen we met elkaar tot een goed functionerend leerproces ter ondersteuning van de duurzame verandering.  

De ontwikkeling in de regio’s in 2022

In de Achterhoek (8RHK Gezond) en Ede (Vallei Vitaal & Gezond) zijn we volop bezig. Hier krijgen we zicht op de inhoudelijke veranderopgaven. Ook zien we steeds duidelijker wat er nodig is voor het creëren van de juiste randvoorwaarden.

Samen met inwoners, professionals en bestuurders geven we betekenis aan gezondheid. Door gesprekken en verhalen concretiseren we onze visie op gezondheid in de toekomst. Deze verhalen gaan we delen.

Kennisdeling

Na onze eerste jaren en de ontwikkeling van onze aanpak, kunnen we nu goed verder met onze ‘kennisbackbone’ en kennisdeling. Dit betekent voor 2022 het volgende:

 • We werken aan een PHM maturity index zodat we meer inzicht krijgen in de uitgangssituatie van een regio en hoe het proces van het toepassen van de verschillende elementen van PHM kan worden ingericht.  
 • We richten een lerend klimaat in op regionaal, landelijk én HealthKIC-niveau. Dit doen we op alle niveaus door het inzetten van actieleren als instrument. Praktische tools die hiervoor ingezet gaan worden zijn een logboek en een learning history. 
 • We dragen bij aan het inrichten van een onderzoeksconsortium van verschillende universiteiten die het mogelijk maakt om de toepassing van PHM regionaal te evalueren. Hiermee creëren we belangrijke input voor het lerend systeem op basis waarvan beleid kan worden vastgesteld.   

Onze ambities kunnen we niet alleen waarmaken, maar juist in samenwerking. Heb je vragen over onze werkwijze of over de plannen voor 2022? Neem contact met ons op.