Bernard van Leer Foundation sluit zich aan als partner van HealthKIC
  • Nieuws
  • Blog

Bernard van Leer Foundation sluit zich aan als partner van HealthKIC

HealthKIC is een samenwerking tussen verschillende partners. Partners die helpen het Kavelmodel te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. In elke nieuwsbrief stellen we één van onze partners voor.

Deze keer is het de beurt aan de meest recent toegetreden partner, de Bernard van Leer Foundation. Hiervoor hadden we een kort interview met Leontien Peeters als vertegenwoordiger van de Foundation in Nederland.

Waar staat de Bernard van Leer Foundation voor?

We zijn een Nederlands vermogensfond en bestaan al meer dan 70 jaar. We richten ons specifiek op jonge kinderontwikkeling en zijn actief in verschillende landen. De keuze voor deze richting is ontstaan vanuit de ondernemersgeest van Bernard van Leer en later zijn zoon Oscar. Vanuit de gedachte ‘vroeg investeren zorgt voor een hoog rendement’ is gekozen voor de focus op de ontwikkeling van jonge kinderen. Een goed begin zet elk individueel kind op het pad om zijn volledige potentieel te ontwikkelen, en dat vormt collectief de basis voor een gezonde, creatieve en eerlijke samenleving. Meer informatie over onze missie en werk kun je vinden op onze website.

Als Bernard van Leer Foundation, maar ook als persoon, willen we bijdragen aan een betere toekomst voor kinderen. Health KIC maakt ons enthousiast omdat het partijen bij elkaar brengt die geloven dat het mogelijk is om dit in Nederland te realiseren. Dit doen ze niet door de verantwoordelijkheid om te veranderen en gezondheid te blijven alleen te leggen bij individuele burgers. Alle betrokken partijen nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de omstandigheden die de gezondheid en welzijn van mensen beïnvloeden te veranderen. Het toont lef om in te zetten op transformatie, en om daar ook een realistische tijdslijn voor te nemen.

Hoe zijn de Bernard van Leer Foundation en HealthKIC bij elkaar gekomen?

We werken in verschillende landen en daarmee kunnen we verschillende contexten met elkaar vergelijken. Het geeft ons ook de mogelijkheid om te onderzoeken of er overeenkomsten zijn in wat er belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind en het ondersteunen van ouders. Als we weten dat iets werkt, zien wij het als onze taak om onze partners te ondersteunen om dat op grotere schaal te organiseren. Daarbij zie je vaak dat de opschaling van kennis, innovatie of een bepaalde interventie blijft hangen omdat we te weinig kijken naar de context waarin dit geïmplementeerd moet worden. We stellen te weinig de vraag wat nodig is om ervoor te zorgen dat een verandering of interventie impact heeft voor de mensen die in de meest kwetsbare situatie zitten, en blijft houden in elke specifieke context? Het gevolg is vaak dat de mensen die het meeste baat zouden kunnen hebben, en waar je de grootste impact voor hoopt te maken, uiteindelijk niet of minimaal profiteren.

Vanuit dat kader zijn we enthousiast over het Kavelmodel omdat daarbij juist de focus ligt op transformatie en implementatie, het anders en duurzaam organiseren van verschillende interventies en innovatie. Door over een langere tijdsperiode gezamenlijk anders te organiseren, monitoren en financieren hopen wij dat de meerwaarde van het investeren in jonge kinderontwikkeling (de eerste 1000 dagen – vanaf preconceptie) duidelijk wordt. Als je kijkt naar preventie is er uit onderzoek gebleken dat juist in de 1000 dagen een belangrijke basis kan worden gelegd voor een gezonde toekomst. Er zijn over deze leeftijdscategorie  echter minder data beschikbaar en de data die er zijn worden niet over domeinen gedeeld. Veel van de monitoring van jonge kinderen start pas vanaf de lagere school en toegang tot aanvullende steun is pas mogelijk als er al sprake is van een achterstand. Daarnaast zie je op veel vlakken het profijt van investeren in de eerste 1000 dagen pas later, over de gehele levensloop, terug. Het interessante aan het Kavelmodel is dan ook dat er over een langere termijn wordt gekeken naar een breder begrip van gezondheid en dat de data ook over de domeinen heen wordt verzameld en gedeeld. Zo zijn factoren zoals obesitas, gezonde leefstijl en stress bij ouders ook van grote invloed op bijvoorbeeld vroeggeboorte van baby’s en het risico op chronische aandoeningen later in het leven. Als we hier meer aandacht op kunnen leggen doormiddel van het anders organiseren en monitoren dan zijn wij ervan overtuigd dat dit op zowel korte als lange termijn veel (stijging van) zorgkosten kan besparen, en de kans op een gezond en gelukkig leven van meer kinderen vergroot.

Hoe ziet voor jullie idealiter de zorg er over 10 jaar uit?

Wij hopen dat ons systeem in Nederland zich richt op gezondheid in plaats van zorg en op gelijke uitkomsten in plaats van gelijk aanbod. En dat alle domeinen daaraan bijdragen. Niet alleen de zorg of het sociaal domein maar ook bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, onderwijs, de private sector en werkgevers.  Het Kavelmodel heeft de potentie om met gebruik van data en monitoring echt een omslag te helpen realiseren in de manier waarop we preventie, zorg en ondersteuning organiseren. Zodat we meer inzicht krijgen in wat de kritieke periodes van de (gezonde) ontwikkeling in een mensenleven zijn en over domeinen heen de juiste omgeving, ondersteuning en zorg bieden zodat meer mensen langer gezond leven, en met name de verschillen in gezondheidsuitkomsten afnemen. En dat begint bij de start!